Usunięcie zaćmy i towarzyszących wad wzroku podczas jednego zabiegu!

Usunięcie zaćmy i towarzyszących wad wzroku podczas jednego zabiegu!

Zaćma to choroba upośledzająca zdolność widzenia. Polega ona na postępującym procesie mętnienia naturalnej soczewki oka, który nieleczony może doprowadzić nawet do utraty wzroku. Często chorobie tej towarzyszą inne wady wzroku takie jak krótkowzroczność, astygmatyzm czy nadwzroczność. Współczesna medycyna pozwala jednak na usunięcie tych wad podczas jednej operacji!

Każda operacja zaćmy z wszczepieniem sztucznej soczewki jednocześnie koryguje daleko- czy krótkowzroczność. Co jednak z astygmatyzmem? I tutaj mamy dobrą wiadomość – wszczepienie torycznych, multifokalnych lub multifokalno-torycznych soczewek premium o odpowiednich parametrach daje szansę zarówno na korekcję astygmatyzmu, jak i umożliwia czytanie bez okularów.

Wybór soczewki użytej podczas operacji zaćmy to wybór na całe życie. Dlatego decyzja ta musi być dobrze przemyślana i skonsultowana z lekarzem. Dzięki temu pacjent może cieszyć się dobrym wzrokiem i pożegnać raz na zawsze okulary korekcyjne!

Implanty soczewkowe możemy najogólniej podzielić na standardowe oraz z tzw. grupy premium. Różnią się one kształtem, wykorzystanym do ich produkcji materiałem, a przede wszystkim przeznaczeniem:

  • Soczewki standardowe (jednoogniskowe) – pozwalają na jednoczesne usunięcie zaćmy oraz krótko- bądź dalekowzroczności.
  • Soczewki premium – pozwalają skorygować astygmatyzm (modele toryczne) lub starczowzroczność (modele multifokalne, tj. wieloogniskowe).
3 września 2019 Aktualności
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.