Czym jest ciśnienie w oku i po co je mierzymy?

Czym jest ciśnienie w oku i po co je mierzymy?

Ciśnienie w oku to ciśnienie, jakie wywiera płyn śródoczny na twardówkę oraz rogówkę. Płyn ten ma ogromne znaczenie dla zachowania kulistego kształtu oraz odpowiedniego napięcia gałki ocznej, a tym samym dla prawidłowego widzenia. Zaburzenia ciśnienia wewnątrzgałkowego są zatem sygnałem, że doszło do zachwiania równowagi pomiędzy produkcją płynu śródocznego a jego odpływem z gałki ocznej.

Nieprawidłowe ciśnienie w oku zazwyczaj jest objawem szerszego problemu. Może to być stan zapalny w oku, jaskra, uraz oka, przyjmowanie leków rozszerzających źrenicę, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, a także wada anatomiczna. Niektóre z tych przyczyn wymagają podjęcia leczenia, by nie dopuścić do rozwoju choroby, a nawet do utraty wzroku.

Najogólniej mówiąc, zbyt niskie lub zbyt wysokie ciśnienie w oku może uszkodzić wzrok. Dlatego tak ważne jest jego mierzenie nie tylko w przypadku osób z grupy ryzyka zachorowania na jaskrę, ale u każdego pacjenta podczas kontrolnej wizyty okulistycznej. Niepokojącym objawem, który powinien skłonić nas do szybszej konsultacji lekarskiej i dokonania pomiaru ciśnienia w oku jest wystąpienie zaburzenia widzenia (obraz zamglony, mroczki, ograniczenie pola widzenia), ból oka czy też ból głowy.

5 września 2019 Aktualności
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.