Zaćma u osób w młodym wieku – czy to możliwe?

Zaćma u osób w młodym wieku – czy to możliwe?

Podwójne widzenie, zaburzenie ostrości, zamglony obraz – młodzi ludzie często ignorują te objawy i usprawiedliwiają je przemęczeniem czy niewyspaniem. To ogromny błąd, ponieważ w przypadku pojawienia się takich dolegliwości zawsze warto skonsultować się z lekarzem. Takie objawy występują bowiem przy zaćmie, która nieleczona może doprowadzić nawet do utraty wzroku.

Zaćmę przypisuje się osobom starszym. Owszem, większość przypadków tej choroby to skutek starzenia się organizmu. Jednak i młodzi ludzie znajdują się w grupie ryzyka – szczególni ci, którzy są obciążeni genetycznie zaćmą.

Jakie są przyczyny zaćmy u młodych ludzi?

Za zmętnienie soczewki u osób w młodym wieku może być odpowiedzialna nadmierna ekspozycja na promieniowanie ultrafioletowe. Oczy narażone na promieniowanie UV absorbują je, co z kolei powoduje uszkodzenie tkanki oka. Zaćma może mieć również podłoże polekowe (dotyczy to szczególnie leków sterydowych). Nie bez znaczenia dla stanu wzroku są również inne choroby, jak na przykład cukrzyca. Ciała obce oraz przebyte urazy także mogą powodować zmętnienie soczewki, a w konsekwencji zaćmę.

Wśród czynników zwiększających wystąpienie zaćmy u młodych osób należy wymienić również predyspozycje genetyczne, przyjmowanie leków steroidowych przez matkę w 7-8 tygodniu ciąży (w okresie tym kształtuje się soczewka oka u dziecka), a także niewłaściwa dieta, miażdżyca, a nawet zanieczyszczenia środowiska.

6 września 2019 Aktualności
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.