Eyemed zakupił VERION™ – system wspomagający operacje zaćmy

Eyemed zakupił VERION™ – system wspomagający operacje zaćmy

W Szpitalu Specjalistycznym Eyemed Mikrochirurgia Oka w Lublinie podczas przeprowadzania zabiegu usuwania zaćmy stosuje się urządzenia do nawigacji obrazowej VERION™ amerykańskiej firmy Alcon. System ten przede wszystkim pozwala na zautomatyzowanie procesów takich jak:

  • analiza oka pacjenta,
  • wybór odpowiedniej soczewki wraz z wyliczeniem jej mocy,
  • zaplanowanie przebiegu operacji,
  • kontrola ustawienia soczewki w oku pacjenta podczas operacji,
  • porównanie efektów uzyskanych z efektami zakładanymi.

System wspomaga pracę mikrochirurga nie tylko poprzez usprawnienie przygotowania do operacji. VERION™ podpowiada również kolejne kroki na sali operacyjnej – wyświetla linie nawigacyjne oraz znaki do mikroskopu operacyjnego bezpośrednio na oko pacjenta. Oznacza to, że urządzenie dokładnie wskazuje lekarzowi miejsce nacięcia oraz wszczepienia soczewki. Dzięki temu możliwe jest jeszcze bardziej precyzyjne wszczepienie odpowiedniej soczewki wewnątrzgałkowej w miejsce zmętniałej.

VERION™ ma zastosowanie na każdym etapie leczenia zaćmy – zarówno podczas badań pacjenta, planowania operacji, jej przeprowadzania, jak i po operacji w celu kontroli osiągniętego efektu. System umożliwia opracowywanie planów chirurgicznych również dla pacjentów z astygmatyzmem.

11 września 2019 Aktualności
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.