Przyjęcia pacjentów w Stanie Epidemii

Regulacje obowiązujące Pacjenta przebywającego w Eyemed w czasie pandemii COVID-19

W związku z trwającą pandemią COVID-19, przy przyjmowaniu Pacjentów do Centrum Okulistycznego Eyemed, zachowujemy podwyższony stopień ochrony zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi, jak również rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz zaleceniami Konsultanta Krajowego ds. Okulistyki.

Zasady obowiązujące Pacjenta przy wejściu i w czasie przebywania w Eyemed

  1. Na teren Eyemed zostaną wpuszczeni wyłącznie umówieni wcześniej Pacjenci i nie wcześniej niż na kilka minut przed ustalonym czasem wizyty lekarskiej.
  2. Osoby towarzyszące muszą czekać na pacjenta poza placówką.
  3. Przy wejściu do Eyemed Pacjent musi mieć zmierzoną temperaturę ciała termometrem bezdotykowym a temperatura ciała nie może przekraczać 37.50C.
  4. Pacjent nie może mieć żadnych objawów choroby COVID-19.
  5. Pacjent musi odpowiedzieć na wszystkie pytania zadane mu przez personel Eyemed oraz musi wypełnić i podpisać ankietę epidemiologiczną.
  6. Pacjent musi założyć maseczkę chirurgiczną otrzymaną od personelu Eyemed. Jeśli posiada swoją maseczkę i nie chce jej zdjąć, to maseczkę otrzymaną od personelu Eyemed musi założyć na swoją własną. Maseczkę wolno zdjąć wyłącznie na polecenie lekarzy lub personelu Eyemed. Osoby, które nie chcą się dostosować do wymogu przebywania w maseczkach muszą opuścić Eyemed.
  7. Pacjent musi zdezynfekować ręce środkiem dezynfekcyjnym w taki sposób aby płyn dezynfekcyjny pozostawał na dłoniach minimum 30 sekund.
  8. Pacjent musi zachować odstęp min 2 metry od innych Pacjentów.
  9. Pacjent musi zastosować się do wszelkich innych zasad sanitarnych komunikowanych mu przez personel Eyemed.
  10. Pacjent nie może w trakcie pobytu w Eyemed spożywać żadnych produktów spożywczych.

Pacjenci, którzy nie chcą zastosować się do w/w zasad nie mogą być wpuszczeni do Eyemed. Ich wizyta zostanie odwołana a w przypadku wizyt, które są przedpłacone – środki zostaną zwrócone przelewem na konto bankowe wskazane przez pacjenta na piśmie.

Sławomir Rokita

Dyrektor Centrum Okulistycznego Eyemed

1 października 2020 Bez kategorii
About Sławomir Rokita

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.