Laser mikropulsowy

W Centrum Okulistycznym EYEMED posiadamy Laser IridexOculight TxCell 577nm. Emituje on światło żółte o długości fali 577nm. Fala w kolorze żółtym jest bezpieczna w laseroterapii plamki żółtej, ponieważ nie jest pochłaniana przez żółty barwnik plamki – xantofil. Zastosowana w laserze technologia MicroPulse™ umożliwia przejście z emisji fali ciągłej w emisję energii w trybie mikropulsów, który jest bezpieczny dla plamki.

Na czym polega terapia laserem mikropulsowym?

Polega to na tym, że energia lasera dociera do siatkówki w postaci ciągu bardzo krótkich impulsów (100-300 μs), a efektywny czas pracy lasera wynosi zwykle 5%. Przykładowo, podczas standardowej laseroterapii mikropulsowej w czasie 0,2 s efektywny czas pracy lasera wynosi 0,01s (5%). Technologia ta pozwala na ograniczenie ilości ciepła docierającego do siatkówki, a przerwa pomiędzy impulsami zapewnia ochłodzenie tkanki. Tym samym nie dochodzi do efektu fotokoagulacji siatkówki i uszkodzenia tkanki. W ten sposób zapobiegamy tworzeniu się blizn, powstawaniu ubytków w polu widzenia oraz pogorszeniu ostrości wzroku lub zaburzeń poczucia kontrastu. Efekt mikropulsowego lasera żółtego 577nm jest stymulujący i metaboliczny.
Poprawia funkcję nabłonka barwnikowego siatkówki, zwiększa się produkcja czynników antywazoprolifer-acyjnych oraz cytokin, które działają przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie.

Główne wskazania do laseroterapii mikropulsowej to:

– centralna surowicza chorioretinopatia

– cukrzycowy obrzęk plamki

– obrzęk plamki w przebiegu zakrzepu naczyń siatkówki

– jaskra otwartego kąta

– trabekuloplastyka mikropulsowa.

Warto podkreślić, iż jest to terapia bezpieczna oraz w uzasadnionych przypadkach może być terapią uzupełniającą iniekcje doszklistkowe. Na jej pełny efekt należy poczekać około 3 miesięcy.

Ponadto, laser mikropulsowy IridexOculight TxCell 577nm w trybie emisji fali ciągłej pozwala nam na wykonanie klasycznej fotokoagulacji siatkówki.

Główne wskazania do fotokoagulacji siatkówki to:

– stany niedokrwienia i niedotleniania siatkówki o różnym podłożu (np. proliferacyjna retinopatia cukrzycowa, oczny zespół niedokrwienny, proliferacje naczyniowe w przebiegu zakrzepu żył siatkówki)

– zmiany zwyrodnieniowe

– otwory, przedarcia siatkówki obwodowej.

Warto podkreślić, iż zabieg fotokoagulacji siatkówki cechuje się mniejszą bolesnością w porównaniu do zabiegu wykonywanego standardowym laserem zielonym oraz penetracja fali żółtej do wnętrza gałki ocznej jest lepsza niż fali zielonej, co ułatwia wykonanie zabiegu, szczególnie w przypadku zmniejszonej przezierności soczewki i rogówki.

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.