Laser mikropulsowy

leczenie obrzęku plamki żółtej

Obrzęk plamki żółtej oka występuje najczęściej w przebiegu retinopatii cukrzycowej i zakrzepu żyły środkowej siatkówki. Objawami obrzęku plamki żółtej jest znaczne upośledzenie widzenia centralnego, krzywienie linii i falowanie obrazu. Od niedawna dostępny jest na polskim rynku laser żółty o długości fali 577nm z technologią MicroPulse, który w niektórych przypadkach może być alternatywa dla terapii preparatami anty- VEGF.

Główne wskazania do laseroterapii mikropulsowej

1. Centralna surowicza chorioretinopatia- patologii często występującej u młodych, aktywnych zawodowo, mężczyzn.
2. Cukrzycowy obrzęk plamki.
3. Obrzęk plamki w przebiegu zakrzepu żył siatkówki.
4. Jaskra otwartego kąta – trabekuloplastyka mikropulsowa.

Warto podkreślić, iż jest to terapia bezpieczna oraz w uzasadnionych przypadkach może być terapią uzupełniającą iniekcje doszklistkowe i wielu przypadkach pozwala zastąpić lub znacznie zredukować ilość koniecznych iniekcji doszklistkowych. Na pełny efekt terapii należy poczekać około 3 miesięcy.
Ponadto, laser mikropulsowy IridexOculight TxCell 577nm w trybie emisji fali ciągłej pozwala nam na wykonanie klasycznej fotokoagulacji siatkówki.

MicroPulse – opis metody

Laser mikropulsowy IridexOculight TxCell jest to laser emitujący światło żółte o długości fali 577nm. Fala w kolorze żółtym jest bezpieczna w laseroterapii plamki żółtej, ponieważ nie jest pochłaniana przez żółty barwnik plamki – xantofil. Zastosowana w laserze technologia MicroPulse™ umożliwia przejście z emisji fali ciągłej w emisję energii w trybie mikropulsów. Polega to na tym, że energia lasera dociera do siatkówki w postaci ciągu bardzo krótkich impulsów (100-300 μs), a efektywny czas pracy lasera wynosi zwykle 5%. Przykładowo podczas standardowej laseroterapii mikropulsowej w czasie 0,2 s efektywny czas pracy lasera wynosi 0,01s (5%).

Technologia ta pozwala na ograniczenie ilości ciepła docierającego do siatkówki, a przerwa pomiędzy impulsami zapewnia ochłodzenie tkanki. Tym samym nie dochodzi do efektu fotokoagulacji siatkówki i uszkodzenia tkanki. Nie tworzą się blizny, nie powstają ubytki w polu widzenia, nie dochodzi do pogorszenia ostrości wzroku lub zaburzeń poczucia kontrastu.

Efekt mikropulsowego lasera żółtego 577nm jest stymulujący i metaboliczny. Poprawia funkcję nabłonka barwnikowego siatkówki, zwiększa się produkcja czynników antywazoproliferacyjnych oraz cytokin, które działają przeciwobrzękowo i przeciwzapalnie, powodując redukcję obrzęku siatkówki sensorycznej bez jej uszkodzenia. W konsekwencji obserwujemy poprawę ostrości wzroku oraz ustąpienie dolegliwości.

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.