Leczenie wysiękowej postaci AMD

Skuteczną metodą leczenia wysiękowej postaci AMD jest iniekcja doszklistkowa rekombinowanego, humanizowanego przeciwciała przeciwko VEGF. Podanie leku bezpośrednio do oka jest obecnie złotym standardem w leczeniu wysiękowej postaci AMD. Jego skuteczność wykazano w licznych , wieloośrodkowych, randomizowanych  badaniach klinicznych.

Iniekcja doszklistkowa

W Eyemed stosujemy też inny znakomity lek, który jest roztworem wstrzykiwanym do oka stosowanym w celu leczenia choroby oczu zwanej neowaskularnym (wysiękowym) zwyrodnieniem plamki żółtej związanym z wiekiem (ang. Age- related Macular Degeneration, AMD) u dorosłych, powszechnie nazywanej wysiękową postacią AMD. Główny składnik, jako substancja czynna leku blokuje aktywność grupy czynników znanych jako czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego A (ang. Vascular Endothelial Growth Factor A, VEGF-A) oraz łożyskowy czynnik wzrostu (ang.Placental Growth Factor, PlGF), które w nadmiarze wywołują nieprawidłowe powstawanie nowych naczyń krwionośnych w oku. Te nowe naczynia krwionośne mogą powodować wyciek składników krwi do oka i ewentualne uszkodzenie tkanek oka odpowiedzialnych za widzenie.

Wykazano, że lek zatrzymuje wzrost nowych nieprawidłowych naczyń krwionośnych w oku, z których często wycieka płyn lub które krwawią. Lek może pomóc w stabilizacji utraty widzenia związanej z wysiękową postacią AMD, a w wielu przypadkach może ją zahamować.

Programy lekowe w leczeniu AMD w Centrum okulistycznym Eyemed

W Eyemed w Lublinie od początku roku 2016 mamy program lekowy, który we wszystkich województwach w wybranych ośrodkach prowadzony jest w całym kraju. Niezwykłą rolę odegrał tutaj prof. Marek Rękas, który stworzył zespół koordynacyjny. Dzięki temu na bieżąco analizowane są wyniki pacjentów przesyłane z terenu całego kraju. I właśnie ten zespół decyduje o włączaniu pacjentów do programu we wczesnej, aktywnej fazie choroby. Dysponujemy środkami rządowymi i dzięki temu możemy skutecznie zatrzymać przebieg choroby. Program zakłada kilkuletnie leczenie AMD.

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.