Artykuł 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa reguluje kwestie dotyczące korzystania ze sklepu internetowego Rejestracja on-line dostępnego pod adresem https://rejestracja.eyemed.pl/

2. Właścicielem sklepu internetowego Rejestracja online jest firma GABI-BIS Iwona Szymaniak-Rokita i wspólnicy spółka cywilna z siedzibą w Lublinie, adres: al. Spółdzielczości Pracy 32/50, 20-147 Lublin, NIP 9462329207, REGON 432304866, będący podmiotem leczniczym zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Leczniczych Wojewody Lubelskiego pod numerem 000000025421, zwaną w niniejszym regulaminie „Centrum okulistyczne Eyemed”,

3. Klient sklepu internetowego (zwany dalej Pacjentem) może kontaktować się z Centrum Okulistycznym Eyemed telefonicznie, za pośrednictwem poczty, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej:

  • adres e-mail: rejestracja@eyemed.pl,
  • nr tel.: +48 81 473 71 78, +48 81 477 90 70,

adresy do korespondencji:

  • Centrum Okulistyczne Eyemed, ul. Witolda Chodźki 13, 20-093 Lublin
  • Centrum Okulistyczne Eyemed, ul. Pana Balcera 6b, 20-631 Lublin.
Artykuł 2. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

1. Świadczeniodawca – GABI-BIS Iwona Szymaniak-Rokita i wspólnicy spółka cywilna z siedzibą w Lublinie, adres: al. Spółdzielczości Pracy 32/50, 20-147 Lublin, NIP 9462329207, REGON 432304866, będący podmiotem leczniczym zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Leczniczych Wojewody Lubelskiego pod numerem 000000025421, zwaną w niniejszym regulaminie „Centrum okulistyczne Eyemed”,

  • adres e-mail: rejestracja@eyemed.pl,
  • nr tel.: +48 81 473 71 78, +48 81 477 90 70,

adresy do korespondencji:

  • Centrum Okulistyczne Eyemed, ul. Witolda Chodźki 13, 20-093 Lublin
  • Centrum Okulistyczne Eyemed, ul. Pana Balcera 6b, 20-631 Lublin

2. Rejestracja online – platforma internetowa dostępne pod adresem https://rejestracja.eyemed.pl/. Narzędzie to umożliwia rejestrowanie się na wizytę lekarską w Centrum okulistycznym Eyemed lub zamówienie wizyty lekarskiej w formie teleporady.

3. Pacjent – osoba fizyczna, która dokonała Rejestracji online na wizytę lekarską zgodnie z niniejszym Regulaminem.

4. Dokonanie rejestracji online – złożenie oświadczenia woli przez Pacjenta o rezerwacji terminu wizyty lekarskiej w Centrum okulistycznym Eyemed lub rezerwacji terminu konsultacji z lekarzem za pomocą środków komunikacji zdalnej takich, jak telefon lub wideo-rozmowa.

5. Weryfikacja adresu e-mail – informacja wysyłana do Pacjenta za pośrednictwem poczty elektronicznej, że jego adres e-mail został wykorzystany do dokonania rejestracji na wizytę lekarską. Załącznikiem do informacji jest niniejszy Regulamin oraz regulamin szczegółowy dotyczący zarejestrowanej wizyty lekarskiej, o ile występuje.

6. Potwierdzenie rejestracji na wizytę – informacja wysyłana do Pacjenta za pośrednictwem poczty elektronicznej, że jego termin wizyty lekarskiej w Centrum Okulistycznym Eyemed został potwierdzony a w przypadku wizyt z obowiązkiem opłacenia przed wizytą, że termin wizyty zostanie potwierdzony po zaksięgowaniu płatności. Potwierdzenie rejestracji obejmuje informacje, o których mowa w art. 12. ust. 1 ustawy o Prawach Pacjenta.

7. Wizyta lekarska – usługa medyczna, zwana też w niniejszym Regulaminie „Usługą”, wykonana przez Świadczeniodawcę na rzecz Pacjenta w Centrum Okulistycznym Eyemed lub świadczona w formie teleporady z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych, opisana i oznaczona ceną sprzedaży na platformie internetowej dostępnej pod adresem https://rejestracja.Eyemed.pl/ oraz pod adresem https://www.eyemed.pl/cennik/

8. Ustawa – USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dostępna pod linkiem https://www.prawokonsumenckie.pl/pl/u/ustawa-o-prawach-konsumenta,

9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

10. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

11. Blue Media S.A. – przedsiębiorstwo Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561

Artykuł 3. Regulamin i zawarcie umowy

1. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do wszelkich transakcji dokonywanych za pośrednictwem Rejestracji online.

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Pacjent otrzyma w formie mailowej, na podany przez siebie adres mailowy, potwierdzenie rejestracji na wizytę lekarską w Centrum okulistycznym Eyemed lub świadczenia medycznego w formie teleporady. Dla wybranych typów wizyt lekarskich, przed otrzymaniem potwierdzenia rejestracji wymagane jest dokonanie płatności – np. wizyta lekarska w formie teleporady.

3. Dostępne formy płatności:

Karty płatnicze:

– Visa,

– Visa Electron,

– Mastercard,

– MasterCard Electronic,

– Maestro),

– BLIK,

– Pay by link,

– Szybkie przelewy.

4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

Artykuł 4. Warunki korzystania Rejestracji online

1. Rejestracja online jest narzędziem ogólnodostępnym i korzystać z niego może ogół użytkowników, którzy wejdą na dany adres internetowy, pod którym to narzędzie działa.

2. Warunkiem koniecznym nabywania Usług poprzez Rejestrację online jest podanie niezbędnych danych osobowych, które to dane wymienione są w formularzu rejestracyjnym.

3. Świadczeniodawca porozumiewa się z Pacjentem za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu. Pacjent ma możliwość porozumiewania się ze Świadczeniodawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu. Dane kontaktowe Świadczeniodawcy znajdują się w art. 1 ust. 1 Regulaminu.

4. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania Rejestracji online są

następujące:

a) Sprawnie działające urządzenie z dostępem do Internetu,

b) Aktualizowana wersja przeglądarki internetowej zainstalowanej na urządzeniu, takiej jak:

Microsoft Internet Explorer 11 lub nowszą lub Google Chrome 56 lub nowszą lub Firefox 45 lub nowszą lub Opera 43 lub nowszą lub Safari 10 lub nowszą.

c) Posiadanie przez Pacjenta aktywnego adresu e-mail.

d) Posiadanie przez Pacjenta klawiatury komputerowej oraz myszki komputerowej lub innego urządzenia umożliwiającego poprawne wypełnienie formularzy na witrynach internetowych.

Artykuł 5. Procedura rezerwowania terminu wizyty lekarskiej

1. Rejestrowanie się na wizytę lekarską, która ma się odbyć w Centrum okulistycznym Eyemed lub rejestrowanie się na wizytę lekarską w formie teleporady, która ma się odbyć z wykorzystaniem środków komunikacji zdalnej, polega na wyborze prezentowanej przez Świadczeniodawcę Usługi na platformie https://rejestracja.Eyemed.pl/ a następnie:

a) wypełnieniu obowiązującego formularza,

b) potwierdzeniu poprzez zaznaczenie odpowiednich kwadracików, że zapoznał się z dostępnymi załącznikami, którymi są:

– Regulamin Rejestracji online;

– Regulamin szczegółowy dotyczący zarejestrowanej wizyty lekarskiej, o ile taki Regulamin występuje;

– USTAWA z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta dostępna pod linkiem https://www.prawokonsumenckie.pl/pl/u/ustawa-o-prawach-konsumenta

– Ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20090520417/U/D20090417Lj.pdf 

– Link do klauzuli informacyjnej Eyemed

c) potwierdzeniu, że akceptuje Regulamin – tj:

– Zapoznałem się z regulaminem rejestracji online i go w całości akceptuję;

d) potwierdzeniu chęci rejestracji poprzez naciśnięcie przycisku „Zarejestruj” oraz dokonania płatności on-line na platformie BlueMedia S.A., jeśli taka płatność jest wymagana dla skutecznej rejestracji na ten rodzaj wizyty lekarskiej, np. wizyta lekarska w formie teleporady.

e) potwierdzeniu dokonanej rejestracji w wiadomości otrzymanej poprzez e-mailu lub wprowadza kod otrzymany poprzez SMS, o ile do dokonania rejestracji na wizytę nie była konieczna płatność online.

f) otrzymaniu od Centrum okulistycznego Eyemed ostatecznego potwierdzenia poprzez SMS lub e-mail, że taka rejestracja została dokonana i termin wizyty lekarskiej jest zarezerwowany.

2. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. W przypadku wyboru przez Pacjenta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Świadczeniodawcy.

W przypadku obowiązku dokonania płatności online, potwierdzenie chęci rejestracji na wizytę nie jest wymagane.

Artykuł 6. Odstąpienie od umowy

1. Pacjent ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, o ile Usługa nie została w pełni wykonana (art. 38 ustawy o prawach konsumenta).

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dokonania rejestracji online na wizytę.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Pacjent musi poinformować Świadczeniodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, przy czym forma takiego oświadczenia jest dowolna (na przykład pismo wysłane pocztą a adres, faksem lub pocztą elektroniczną na adres rejestracja@eyemed.pl).

Pacjent może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu wysyłając go pocztą e-mail na adres rejestracja@eyemed.pl  pocztą czy kurierem na adres do korespondencji.

Adresy do korespondencji:

Centrum Okulistyczne Eyemed, ul. Witolda Chodźki 13, 20-093 Lublin

Centrum Okulistyczne Eyemed, ul. Pana Balcera 6b, 20-631 Lublin

4. W przypadku skorzystania przez Pacjenta z możliwości odstąpienia od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej Świadczeniodawca prześle Pacjentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy kierować na adres pocztowy lub adres e-mail podane w artykule 1 pkt 1 Regulaminu.

6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Pacjent będący Pacjentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Świadczeniodawca zwraca Pacjentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia przesyłki (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Pacjenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Świadczeniodawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Świadczeniodawca został poinformowany o decyzji Pacjenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu płatności Świadczeniodawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Pacjenta w pierwotnej transakcji, chyba że Pacjent wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Pacjent nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej.”

8. Jeżeli Pacjent odstąpi od umowy po zgłoszeniu wyraźnego żądania rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Pacjent ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Pacjentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług medycznych, jeżeli Świadczeniodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Pacjenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

Artykuł 7. Reklamacje i spory

1. Świadczeniodawca jest obowiązany do świadczenia na rzecz Pacjenta Usług z najwyższą starannością, zgodnie z aktualną wiedza medyczną. Świadczeniodawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte świadczenie Usług z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi za wady (art. 556 i następne Kodeksu cywilnego) oraz niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.

2. W przypadku, gdy Pacjent nie jest zadowolony z jakości świadczonych Usług, należy zgłosić ten fakt Świadczeniodawcy na adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu podany w artykule 1 pkt 1 Regulaminu.

3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać żądanie Pacjenta. Zgłoszenie powinno zawierać minimalną ilość aktualnych danych Pacjenta pozwalającą na jego identyfikację.

– w przypadku Pacjentów, którzy mają już założoną kartę pacjenta w systemie informatycznym Świadczeniodawcy wystarczy podać Imię oraz numer identyfikacyjny otrzymany podczas pierwszej wizyty pacjenta w Centrum okulistycznym Eyemed – np. Jan 3445654

– w przypadku nowych Pacjentów wystarczające jest podanie imienia i nazwiska, oraz adres, datę i godzinę planowanej wizyty – np. „Jan Kowalski, wizyta w Eyemed ul. Pana Balcera w Lublinie dnia 13.05.2020 r. godz. 14:30.

4. Świadczeniodawca ustosunkowuje się do żądania Pacjenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji.

5. W przypadku nieuwzględnienia przez Świadczeniodawcę roszczeń Pacjenta związanych z jakością świadczonych Usług, Pacjentowi (poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem) przysługuje również prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony Pacjentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Pacjentów lub Inspekcji Handlowej, zobowiązanych do udzielania Pacjentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa. W celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Pacjenta.

Pacjent ma prawo również do skorzystania z możliwości polubownego dochodzenia swoich roszczeń przed właściwym Sądem Polubownym, Sądem Konsumenckim tworzonym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej składając w tym celu do sądu wniosek o rozpatrzenie sporu między Pacjentem a Świadczeniodawcą. Może też skorzystać z pozasądowego rozpatrywania sporów konsumenckich (ADR), jeśli zgodzi się na taki sposób rozpatrywania sporów. Rejestr podmiotów uprawnionych jest dostępny pod linkiem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

Artykuł 8. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Świadczeniodawca – GABI-BIS Iwona Szymaniak-Rokita i wspólnicy spółka cywilna z siedzibą w Lublinie, adres: al. Spółdzielczości Pracy 32/50, 20-147 Lublin, NIP 9462329207 będący podmiotem leczniczym zarejestrowanych w Rejestrze Podmiotów Leczniczych Wojewody Lubelskiego pod numerem 000000025421.

2. Dane osobowe Pacjentów są zbierane i przetwarzane przez Świadczeniodawcę w celu realizacji zawartej z Pacjentem umowy o świadczenie usług medycznych oraz (jeśli Pacjent wyraził na to zgodę) w celu przesyłania informacji handlowych.

3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych oraz ich ochrony zostały zawarte w Informacjach dotyczących przetwarzania danych osobowych dostępnych są pod linkiem https://rejestracja.eyemed.pl/polityka_prywatnosci.html

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

5. Świadczeniodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie i kasowanie przez administratorów serwerów pocztowych oraz innych programów, przesyłanych przez Rejestrację online wiadomości na wpisany przez Pacjenta adres e-mail.

6. Świadczeniodawca może prowadzić okresowe przerwy techniczne w świadczeniu usług objętych umową o świadczenie usług, w szczególności z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy Rejestracji online lub infrastruktury technicznej w sposób, w jaki nie naruszy to praw Pacjentów (tj. nie obniży oczekiwanego poziomu jakości usług poniżej standardów rynkowych).

7. Centrum Okulistyczne EYEMED udziela Pacjentom informacji na temat niniejszego Regulaminu i zasad korzystania z Rejestracji online, pod adresem email: rejestracja@eyemed.pl oraz w godzinach pracy pod numerami telefonów dostępnymi na stronie https://www.eyemed.pl/kontakt/. Koszt połączenia telefonicznego wynika z taryfy operatora telefonicznego.

 

Skip to content