Rejestracja

Najczęściej zadawane pytania związane z rejestracją

 1. Czy potrzebne jest skierowanie do poradni okulistycznej?

  Nie potrzebujesz skierowania gdy rejestrujesz się na wizytę komercyjną lub bezpłatną wizytę przesiewową w kierunku zaćmy.

  W celu rejestracji na wizytę finansowaną przez NFZ należy posiadać skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza dowolnej specjalizacji.

  Skierowanie nie może być wystawione później niż w dniu rejestracji. Do poradni okulistycznej Eyemed należy je dostarczyć w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia rejestracji (nie później niż w dniu wizyty przed jej rozpoczęciem). W przypadku niedostarczenia skierowania w odpowiednim terminie, NFZ zobowiązuje poradnię do skreślenia pacjenta z listy oczekujących.

  Rejestracji można dokonać osobiście, telefonicznie oraz za pośrednictwem naszej strony internetowej REJESTRACJA ON-LINE.

  Skierowanie nie jest wymagane gdy pacjent kontynuuje leczenie. O tym, czy nowa wizyta jest kontynuacją leczenia, decyduje lekarz prowadzący tworząc plan leczenia dla pacjenta. Pacjent musi się zgłosić na wizytę w określonym przez lekarza terminie.

  Uwaga: Ostatnio pojawia się wśród pacjentów opinia, że mogą zapisać się bez skierowania na wizytę w ciągu 720 dni od ostatniej wizyty. Niestety ta opinia nie jest poparta żadnymi przepisami prawa. O kontynuacji leczenia decyduje wyłącznie plan leczenia.

  3. W przypadkach pilnych i nagłych (np. silne stany zapalne, ciało obce w oku, krwotok, itp.) skierowanie nie jest wymagane.

  4. Gdy wizyta jest finansowana przez pacjenta.

  5. Gdy pacjent zgłasza się na bezpłatną wizytę w kierunku diagnostyki zaćmy.

 1. Jak są przetwarzane dane osobowe pacjentów

  W czasie rejestracji na wizytę lub zabieg operacyjny otrzymamy od Ciebie Twoje dane osobowe.  Administratorem Twoich danych osobowych będzie NZOZ Eyemed Mikrochirurgia Oka oraz NZOZ Eyemed Lubelskie Centrum Okulistyczne z siedzibą w Lublinie przy al. Spółdzielczości Pracy 32/501.

  W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych napisz do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych [IODO].

  Dane kontaktowe IODO – adres e-mail: iodo@eyemed.pl, adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Osobowych, GABI-BIS .s.c , al. Spółdzielczości Pracy 32/501, 20-147 Lublin.

  Dane osobowe są przetwarzane w celu:

  1. Ochrony stanu zdrowia i świadczenia usług medycznych, na podstawie:

  – Art. 9 lit. h ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

  – Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417);

  – Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654);

  – Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

  1. Przepisów prawa podatkowego;
  2. Informowania Cię o ofertach handlowych dotyczących leczenia i korekcji wzroku, na podstawie odrębnej zgody, którą możesz cofnąć w dowolnym momencie.

  Twoje dane osobowe:

  1. Nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu;
  2. Nie będą przekazywane do państw trzecich;
  3. W przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, będą przekazywane Narodowemu Funduszowi Zdrowia i Konsultantowi Wojewódzkiemu ds. Okulistyki;
  4. W przypadku świadczeń zdrowotnych finansowanych przez pacjenta dane zostaną przekazane administracji podatkowej a w przypadku świadczeń finansowanych przez inne instytucje finansowe również tym podmiotom;
  5. Będą przechowywane przez 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym była ostatnia wizyta czy zabieg lub zostały wpisane do kolejki oczekujących i przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia;
  6. W niezbędnym zakresie będą przetwarzane przez podmiot zewnętrzne na potrzeby rejestracji on-line i korzystania z Internetowego Portalu Pacjenta oraz partnerów świadczących usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie serwisowanie systemów informatycznych i serwisowanie urządzeń medycznych).

  Posiadasz prawo do:

  1. Żądania od Administratora dostępu do Swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia w przypadku gdy nie odbyła się żadna zaplanowana wizyta czy zabieg;
  2. Wniesienie sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych w celu informowania Cię o ofertach handlowych dotyczących leczenia i korekcji wzroku;
  3. Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych https://www.giodo.gov.pl/

Rejestracja on-line

Aby zarejestrować się do lekarza on-line nie musicie Państwo podawać nr PESEL i adresu ani innych danych osobowych.

Podczas rezerwowania terminu teleporady możesz zapłacić kartą kredytową, blikiem lub szybkim przelewem za pośrednictwem Blue Media S.A.

Rejestracja telefoniczna lub e-mail

tel. 81 477 90 70,

tel. 81 473 71 78

Rejestracja telefoniczna dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00

Rejestracja e-mail: rejestracja@eyemed.pl

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.