Anna Kuna

dr n. med. specjalista chorób oczu

W praktyce lekarskiej zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób oczu. Do jej szczególnych zainteresowań należą zaćma i jaskra. Wykonuje zabiegi laserowe w obrębie przedniego odcinka oka m. in. kapsulotomię i irydotomię laserową.

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Odbywała szkolenie specjalizacyjne w Klinice Diagnostyki i Mikrochirurgii Jaskry Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Lublinie.

W marcu 2016 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych. Tytuł rozprawy doktorskiej „Ocena kliniczna wpływu preparatu Avastin w kroplach na morfologię i funkcję pęcherzyka filtracyjnego z objawami niewydolności”, której promotorem był prof. Tomasz Żarnowski.

W listopadzie 2018 r. zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny oraz uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie okulistyki.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego i Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Zaćmy i Chirurgów Refrakcyjnych. Uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych systematycznie podnosząc swoje kwalifikacje.

Zadzwoń i zapisz się na wizytę do dr Anny Kuna
Centrum Okulistyczne Eyemed
ul. Pana Balcera 6b w Lublinie
tel. +48 81 477 90 70

Zarejestruj się na wizytę on-line

Skip to content

Centrum Okulistyczne Eyemed jest w trakcie realizacji projektu rozwojowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa III Konkurencyjność przedsiębiorstw. Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP. Tytuł Projektu: „Wdrożenie wyników prac B+R przez GABI-BIS IWONA SZYMANIAK-ROKITA, SŁAWOMIR ROKITA, WOJCIECH DZIOBA, PIOTR BIELECKI S.C. poprzez wprowadzenie nowej usługi korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy”. Wartość Projektu: 2 856 289, 00 PLN Wartość dofinansowania: 1 999 402, 30 PLN Cel Projektu: Celem projektu jest wdrożenie prac B+R nad nową innowacyjną usługą z zakresu korekcji aberracji wyższego rzędu (HOA) w chirurgii wad wzroku oraz leczenia zaćmy. Planowane efekty: Efektem realizacji projektu będzie widoczna poprawa wzroku u pacjentów poddanych zabiegom. Narzędzia niezbędne do realizacji celu projektu to: a/Wyposażenie obiektu NZOZ EYEMED w niezbędne do zabiegów środki trwałe i wartości niematerialne i prawne; b/ stworzenie nowych miejsc pracy w celu zapewnienia kadry do wdrożenia nowej usługi; c/ zwiększenie przychodów Wnioskodawcy ze świadczenia nowych usług będących efektem prac B+R; d/ wdrożenie innowacji produktowych, procesowej i nietechnologicznej; e/wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa na arenie krajowej i międzynarodowej.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Osi Priorytetowej 3 Konkurencyjność przedsiębiorstw, 3.7 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw

Tytuł Projektu: „Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w związku z pogorszeniem sytuacji przedsiębiorstwa w wyniku pandemii COVID-19”
Wartość dofinansowania: 107 852,43 zł
Cel Projektu: Finansowanie kapitału obrotowego oraz kosztów bieżącej działalności przedsiębiorstwa.
Planowane efekty: W efekcie Beneficjent uzyskał wsparcie pozwalające na poprawę sytuacji Przedsiębiorstw która uległa pogorszeniu z powodu wystąpienia pandemii COVID-19.